Linos Bartkutės paroda „Klajoklio būvis“

Maloniai kviečiame į Linos Bartkutės parodos „Klajoklio būvis“ atidarymą, kuris vyks 2016 metų sausio 19 dieną 18.00 valandą VDA tekstilės galerijoje „Artifex“. Parodą bus galima pamatyti iki šių metų vasario 6 dienos.

Klajoklio būvis

„Vieta reiškia ne tik kraštą, bet tai, kad suteikia žmonėms tapatybę, kuri, net jei nesiremia bendra tautybe, religija ar kalba, turi būti paremta bendrais idealais, bendra norimos sukurti visuomenės vizija.“ (1) „Vieta, „namai“, yra tai, kas sukuria tapatybės tinklą, ne vien erdvėlaikinė lokacija, bet plati kultūrinė aplinka, įrėminanti tapatybes.“ (2)

Kas, jei bendro pagrindo nėra?

Linos Bartkutės paroda „Klajoklio būvis“
Linos Bartkutės paroda „Klajoklio būvis“

Lina Bartkutė savo kūryboje naudoja įvairias išraiškos priemones – pirmiausia tekstilę, bet taip pat fotografiją, video, rastus objektus ir skulptūrą, apjungtus instaliacijos kalbos. Ji taip pat nuolat kuria drabužius, kuriuos laisvai naudoja mados ir meno kontekstuose. Pagrindinės jos nagrinėjamos temos yra vieta ir laikas, namai ir išvietinimas, priklausymas ir tapatybė. Ją domina vietos svarba kultūrinės tapatybės suvokimui, ypač amžiuje, kuriame didėjanti globalizacija, multikultūralizmas ir internacionalizacija yra norma, o ne išimtis.

Ką reiškia būti nutolusiam nuo savo kultūros? Ką reiškia būti priverstam tapti kitu? Kaip tokios patirtys formuoja mus kaip žmones ilgalaikėje perspektyvoje?

Tyrinėdama formas, kuriomis menas gali kalbėti apie kultūrinę ir istorinę tapatybę šiandien, Lina siekia pasiūlyti praeities, dabarties ir ateities matymo būdus, užuot pateikdama konkrečias žinias apie tai, kaip viskas buvo ar yra.

„Klajoklio būvis“ yra instaliacija, kurią sudaro objektai, bylojantys apie kelionę – „savęs pažinimo ir tapatybės formavimosi procesą, neatsiejamą nuo nuolatinės tikimybės ir rizikos pasiklysti“ kitame. (3)

Lina Bartkutė (g. 1986 m. Vilnius) baigė mados dizaino studijas Vilniaus dizaino kolegijoje 2008 m. Po darbo praktinėje dizaino srityje studijavo meną (tekstilės krypties) Bergeno meno ir dizaino akademijoje 2011–2014 m. 2013 m. ji vieną semestrą studijavo Danijos karališkosios menų akademijos Dizaino katedroje pagal mainų programą tekstilės dizaino srityje.

Pastaruosius keturis metus Lina gyveno ir dirbo tarp Vilniaus ir Bergeno. Dalyvavo parodose Vilniuje, Bergene, Gimarainse ir Kopenhagoje.

(1) Michael Dummett, „On Immigration and Refugees“ (London: Routledge, 2011)

(2) Michael A. Peters, „Philosopher as exile“ (2005), su įžvalga iš Farhango Erfani esė „Being-There and Being-From-Elswhere: An Existential-Analytic of Exile“

(3) Michael A. Peters, Nicholas C. Burbules, Paul Smeyers, „Showing and Doing: Wittgenstein as a Pedagogical Philosopher“

Projektą remia Norvegijos menų taryba.

******************************

A State of Wandering

“Place does not only refer to a land, but to what gives people identity, which if it is not grounded in a common ethnicity, religion or language, it must be grounded in shared ideals, a shared vision of the society it is striving to create”. (1) “Place, “home”, is that which offers a grid for identity, not merely a spatial-temporal location which individuates, but a broad cultural milieu that frames out identities.” (2)

What happens if there is no common ground?

Lina Bartkute’s practice uses a variety of media, mostly textile, but also photography, video, found objects and sculpture through the language of installation. She also creates clothing pieces on a regular basis, placing and working with them freely in the fashion and art contexts. The most important topics in her work are place and time, home and displacement, belonging and identity. She is interested in the importance of location in relation to cultural identity, especially in an age where increasing globalization, multiculturalism and internationalization are the norm rather than an exception.

What does it mean to be removed from one’s culture? What does it mean to be forced to live as the other? How does such experience shape us as humans in a longer perspective?

By exploring how art can talk about cultural and historical identity today, Lina tries to offer ways of seeing the past, present and future, rather than to give knowledge of the way things were or are.

A State of Wandering is an installation of objects resulting from a journey – a “process of self-knowledge and identity formation that involved a constant possibility and risk of being lost” in the other. (3

Lina Bartkutė (b. 1986 Vilnius) studied Fashion Design at Vilnius Design College, graduating in 2008. After working mostly in design practice, she went on to study Fine Art at Bergen Academy of Art and Design focusing on textiles in 2011–2014. Lina spent one semester at Royal Danish Academy of Fine Arts, Design department as an exchange student in textiles in 2013. For the past four years she has been living and working on the move between Vilnius and Bergen. Lina took part in exhibitions in Vilnius, Bergen, Guimaraes and Copenhagen.

(1) “On Immigration and Refugees” (London: Routledge, 2011) by Michael Dummett

(2) “Philosopher as exile” (2005) by Michael A. Peters with an insight from Farhang Erfani’s essay “Being-There and Being-From-Elswhere: An Existential-Analytic of Exile”

(3) “Showing and Doing: Wittgenstein as a Pedagogical Philosopher” by Michael A. Peters, Nicholas C. Burbules and Paul Smeyers

The project is supported by Arts Council Norway.