Namai Renginiai

Parodose Traidenis UAB pristatė rinkai  inovatyvius valymo įrenginius

traidenis

Gamybinė įmonė Traidenis pirmoji Lietuvoje pradėjo gaminti patikimiausius naujo tipo nuotekų valymo įrenginius su azoto ir fosforo šalinimu. Pa­gal uni­ka­lią pa­nau­doji­mo tech­no­lo­gi­ją, efek­ty­viam nuo­te­kų bei bio­ge­ni­nių me­džia­gų va­ly­mui, dum­blo hi­gie­ni­za­vi­mui ir sta­bi­li­za­vi­mui, su­kū­rė ir pa­ga­mi­no iš es­mės nau­ją individualių namų nuo­te­kų valymo įrenginį, įreng­da­ma spe­cia­lius tech­no­lo­gi­nės įran­gos blo­kus.

NV Com­fort nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­ny­je su dum­blo tvar­ky­mo sis­te­ma, pa­nau­do­jant pro­bio­ti­kus, dum­blas hi­gie­ni­zuo­ja­mas ir sta­bi­li­zuo­ja­mas, su­ma­žė­ja jo kie­kis, to­dėl per­tek­li­nio dum­blo ša­li­ni­mo dar­bai ga­li bū­ti vyk­do­mi tik vie­ną kar­tą per tre­jus – pen­ke­rius me­tus. Taip pail­gi­na­mas ne­per­trau­kia­mas įren­gi­nio eks­plo­a­ta­vi­mo lai­ko­tar­pis, su­ma­žė­ja iš­lai­dos jo prie­žiū­rai.

UAB „Traidenis“ siūlo pasidomėti naujausiais išradimais ir sukurtomis technologijomis nuotekų valymo srityje. Nepertraukiamo šių įrenginių tobulinimo bei ilgalaikės naudojimo praktikos, gamybos bei naujų technologijų lyderiai siūlo aukščiausios kokybės gaminius. Technologiškai ištobulinti įrenginių korpusai ir patikimas veikimas užtikrina šių įrenginių ilgaamžį tarnavimą bei funkcionalumą.

Progresyviausias  technologijas nuotekų valymo srityje kurianti ir naudojanti įmonė UAB „Traidenis“ sukūrė ir atnaujino jau rinkoje esančius įrenginius bei naudojamas technologijas. Naujausi pasiekimai biologinių valymo įrenginių technologiniuose sprendimuose, įvertinti ir apdovanoti,  šiemet jau pristatyti parodose:

27-ojoje tarptautinėje statybų, remonto ir interjero parodoje  „Expo vakarai 2019“ balandžio 5–6 dienomis. Parodos tikslas – skatinti statybų sektoriaus plėtrą, ekonominius ryšius, investicijas ir verslo praktikos mainus pietryčių Baltijos jūros regione.

Didelio specialistų susidomėjimo sulaukta 24-ojoje tarptautinėje žemės ūkio parodoje „Ką pasėsi… 2019“,  vykusioje Kaune, balandžio 4–6 d. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje (buvęs Aleksandro Stulginskio universitetas).

Įmonė dalyvauja ir parodose užsienyje. Šiemet naujausi gaminiai pristatyti didžiausioje tarptautinėje statybinės pramonės parodoje Latvijoje ir visame Šiaurės Baltijos regione, „Būstas I  2019“, kuri kovo 14–17 dienomis vyko Rygoje, ir kurioje yra pristatomos naujausios šiuolaikinės statybos tendencijos, naujausios technologijos, jų panaudojimas.

Š. m. balandžio mėn. 03–06 dienomis UAB „Traidenis“ dalyvavo tarptautinėje specializuotoje statybos, remonto, šildymo, statybos dizaino ir interjero parodoje „ EstBuild 2019“ Taline.

Kviečiame visus apsilankyti balandžio 24–27 d. Didžiausioje Baltijos šalyse tarptautinėje statybų parodoje RESTA 2019, skirtoje visiems statantiems, renovuojantiems, besidomintiems naujausiomis technologijomis, kasmet pristatomi naujausi sprendimai ir statybų sektoriaus naujovės, medžiagos, įranga ir įrankiai bei aplinkotvarkos tendencijos, ir pasidomėti naujausiais valymo įrenginių technologiniais sprendimais biologinio nuotekų valymo srityje. Šiemet bus pristatyti įmonės „Traidenis“ jau išbandyti ir pasaulyje plačiai naudojami NV tipo individualių namų buitinių nuotekų valymo įrenginiai NV Comfort bei naujausi pasiekimai biologinių valymo įrenginių srityje.